Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ontsleuteld is onderdeel van Ludiek Events. Alle algemene voorwaarden van Ludiek Events zijn tevens van toepassing op Ontsleuteld.
 2. Activiteiten: alle programma’s en evenementen welke door Ludiek Events worden georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen sportieve recreatievormen, diensten of het bieden van faciliteiten door Ludiek Events ten behoeve van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel te behoeve van derden een overeenkomst sluit met Ludiek Events of anderszins gebruik maakt van de diensten of activiteiten van Ludiek Events.
 4. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit of evenement van Ludiek Events.
 5. Vertegenwoordiger van Ludiek Events: degene die uit naam van Ludiek Events optreedt bij een activiteit of evenement, daaronder mede begrepen instructeurs en/of (bege)leiders.
 6. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Ludiek Events levert.
 7. De directie: zij die als directeur(en) / eigenaar van Ludiek Events staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34383980
  Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.


Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Ludiek Events en een wederpartij waarop Ludiek Events deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij bij schriftelijke overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ludiek Events, voor de uitvoering waarvan door Ludiek Events derden dienen te worden betrokken.
 3. De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Ludiek Events, het feitelijk deelnemen aan een activiteit of evenement, dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.
 4. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 3 Offertes & Aanbiedingen

 1. Iedere offerte of aanbieding van Ludiek Events is slechts een vrijblijvende, uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met Ludiek Events aan te gaan, aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Aan de hand van de wensen en/of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden ten hoogste twee programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programmabeschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.
 3. Ludiek Events kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ludiek Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat Ludiek Events en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.
 2. Aanmelding en/of bevestiging voor een door Ludiek Events georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich zowel telefonisch als via internet voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Wanneer bevestiging per telefoon of via internet plaatsvindt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de afgesloten schriftelijke overeenkomst.
 3. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 4. Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met Ludiek Events, deelnemers daaronder begrepen, is jegens Ludiek Events hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 5. De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van Ludiek Events of een vertegenwoordiger van Ludiek Events een geldig identificatiebewijs of ander eventueel voor de activiteit of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen.


Artikel 5 Wetenschap van risico

 1. Opdrachtgever c.q. deelnemer, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel via internet heeft bevestigd) verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/ of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Ludiek Events te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.


Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Ludiek Events mag de overeenkomst wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
 2. Ludiek Events mag tot vijf dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.
 3. De opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen, daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
  De opdrachtgever kan Ludiek Events schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Onder wijziging vallen ook de wijziging van programma, vervoerstijden, gegevens van gasten of dieetwensen. Het staat de onderneming vrij de wijziging af te wijzen, tenzij dit in een specifiek geval onredelijk is. Een vermindering van het aantal deelnemers wordt gezien als een deel) annulering. Een wijziging van de datum wordt gezien als een annulering.
 4. Bij wijziging van arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Ludiek Events zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.


Artikel 7 Volmachten

 1. Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Ludiek Events – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
 2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
 3. Bij bevestiging van een activiteit bij Ludiek Events wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.


Artikel 8 Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.


Artikel 9 Schade

 1. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
 2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Ludiek Events en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.


Artikel 10 Begeleiding

 1. De deelnemers van de groep die een activiteit met Ludiek Events zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Ludiek Events als door Ludiek Events ingehuurde leveranciers) op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
 2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.


Artikel 11 Betaling, rente en incassokosten

 1. Betaling vindt plaats op een door Ludiek Events opgegeven rekeningnummer of op een andere door Ludiek Events aangegeven wijze.
 2. Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag telefonisch vóór aanvang van de activiteit of het evenement plaats te vinden.
 3. Ludiek Events heeft het recht een aanbetaling vóór een nader door Ludiek Events aan te geven datum te verlangen.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand;
 5. Ludiek Events is in geval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen.
 6. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.
 7. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
 8. Ludiek Events is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.


Artikel 12 Annulering

 1. De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten. Zodoende is opdrachtgever c.q. deelnemer verzekerd voor geldige redenen van annuleren welke veroorzaakt worden door onzekere gebeurtenissen.
 2. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en (bij voorkeur) aangetekend te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
 3. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door Ludiek Events georganiseerde activiteit zal Ludiek Events de volgende kosten in rekening brengen:
  1. bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangs-datum van de activiteit: 35 % van de totale arrangementssom;
  2. bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de totale arrange-mentssom;
  3. bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aan-vangsdatum van de activiteit: 100% van de arrangementssom.
  4. Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van de activiteit of het evenement blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.
  5. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Ludiek Events ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
  6. Ludiek Events behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Ludiek Events zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbe-taling van reeds betaalde facturen.


Artikel 13 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Ludiek Events gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Ludiek Events is toe te rekenen, noch aan de leverancier wiens hulp Ludiek Events bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever c.q. deelnemer; of
  2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of
  3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Ludiek Events of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
  5. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt niet verstaan neerslag.


Artikel 14 Beperkingen aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever en deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Ludiek Events zelf, is Ludiek Events niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan activiteiten of evenementen gebeuren, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
 2. Indien zich bij de uitvoering van een activiteit of evenement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Ludiek Events leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door Ludiek Events gesloten aansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat Ludiek Events onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van Ludiek Events ingevolge artikel 13 beperkt tot ten hoogste driemaal het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Ludiek Events.
 4. De opdrachtgever wordt geacht een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten. Ludiek Events aanvaardt in ieder geval geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of reisverzekering
 5. Ludiek Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/ of tijdens een activiteit. Toestemming van Ludiek Events om alcohol te nuttigen voorafgaande en/ of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Ludiek Events hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/ of letsel.

Artikel 15 Auteursrecht

 1. Met veel plezier en aandacht ontwikkelen wij onze spelprogramma’s. Het auteursrecht van deze spelprogramma’s en het bijbehorende spelmateriaal ligt bij ons.
 2. Dit betekent dat alleen wij de uitvoering van het spel mogen doen en het spelmateriaal mogen gebruiken. Je mag het spelmateriaal (denk aan foto’s, opdrachten, video’s, antwoorden, etc.) dus niet zelf publiceren, vermenigvuldigen of gebruiken. Ook mag je onze spelprogramma’s niet zelfstandig uitvoeren en/of aanbieden.

Artikel 16 Klachten

 1. Reclames met betrekking tot de door Ludiek Events georganiseerde activiteiten dienen binnen 5 dagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij Ludiek Events te worden ingediend.
 2. Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.


Artikel 17 Toepasselijk recht & Geschillen

 1. Op iedere overeenkomst tussen Ludiek Events en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.